Лекции за IV курс
Лекции за IV курс

Лекции за IV курс (1)

Print Friendly, PDF & Email

Банковото право е съвкупност от правни норми, които уреждат определен тип правоотношения. Тези правоотношения са свързани с влогонабирането, кредитирането, плащанията, т.е. това е предметът (този вид правоотношения) на банковото право. Предмет на правно регулиране са обществените отношения, които възникват при осъществяването на банкова дейност. Това са финансово-парични отношения, които възникват от осъществяването на банкова дейност.

Тези правоотношения (тези действия) нямат еднороден характер, те имат комплексен характер, тъй като част от тези правоотношения са на власт и подчинение – те са публичноправни – например при набирането на влогове от банките. Следователно в една своя част банковото право може да се разглежда като спадащо към публичноправните клонове, а в друга своя част банковото право се регулира от частноправни норми и то спада към частноправните клонове (в по-голямата си част).
Извод: Една част от нормите, регулиращи банковото право са публичноправни, а друга част (по-голямата) са гражданскоправни.

Система на банковото право – има няколко части:
1. Публичноправна част – компетентността на БНБ във връзка с капитала на търг. банка, с лицензирането, с лицензирането на небанковите финансови организации – финансови къщи и обменни бюра.
2. Частноправна част – отделните видове банкови сделки – банкова сметка, влог, банкова гаранция, банкова касетка.
3. Основни форми на безкасово плащане – акредитив, инкасо, плащане с банкова карта.
4. Гарантирането на влоговете и сметките в търговските банки, за които БНБ е поискала обявяването им в несъстоятелност.
5. Въпросите на несъстоятелността на търговските банки.

Print Friendly, PDF & Email